Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów zawieranych przez firmę: Elektryk Jerzy Stajszczyk Spółka Komandytowa z siedzibą w Namysłowie 46-100, ul. Stawowa 3, NIP: 7521450436, KRS: 0000411578, REGON: 161450416.

2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że Umowa stanowi inaczej.
3. Niniejszy Regulamin, protokół zdawczy i protokół odbiorczy pojazdu oraz cennik stanowią integralną część umowy Najmu. Kwoty występujące w Regulaminie są kwotami brutto. 

4. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.

5. Definicje: 

 1. Wynajmujący - (nazwa firmy oraz dane), 
 2. Najemca - osoba fizyczna lub osoba prawna która złożyła rezerwację pojazdu lub zawarła    umowę najmu pojazdu,
 3. osoba upoważniona do kierowania pojazdem (kierowca),
 4. forma dokumentowa – forma dokumentowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza e-maile, zdjęcia, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne.

6. Przedmiotem najmu jest wybrany samochód kempingowy (pojazd) będący w posiadaniu Wynajmującego wraz z wybranym standardem wyposażenia określonym w protokole zdawczo-odbiorczym. W protokole zdawczo-odbiorczym strony określą stan faktyczny pojazdu. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu, do stanu pojazdu w chwili jego wydania.

7.Wynajmujący informuje Najemcę o fakcie, iż przedmiotem umowy jest najem pojazdu, a nie umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 z późn. zm.). Oznacza to, że Najemca zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i planowania podróży oraz ma
świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, współpasażerów, oraz za przedmiot najmu oraz jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awaria pojazdu itp., ponieważ pomoc wynajmującego może być ograniczona z powodu np. godzin nocnych bądź braku zasięgu w miejscu pobytu najemcy. Wynajmujący zapewnia wymagane prawem umowy ubezpieczenia przedmiotu najmu, zaś dodatkowe ubezpieczenie Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek.

 

§ 2 Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

1.Najemcą pojazdu oraz osobą upoważnioną do kierowania może być:

a)  osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca poniższe warunki: ukończony 20 rok życia i posiadanie prawa jazdy przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;

b) osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków: ukończony 20 rok życia i posiadanie prawa jazdy przez minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;
c) osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie a lub b oraz gdy przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

2. Najemca będący konsumentem wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący ma prawo odmowy zawarcia Umowy, jeżeli biuro informacji gospodarczej udostępni negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione po zawarciu Umowy.

3. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca i osoba upoważniona do kierowania, którzy spełniają w każdym momencie trwania Umowy kryteria określone w regulaminie. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem wymogów wskazanych w punkcie poprzedzającym
Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu lub natychmiastowego jej rozwiązania, i dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń odszkodowawczych.

4.Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do użytkowania, za wyjątkiem ustalonego drugiego kierowcy. W przypadku przekazania pojazdu osobie trzeciej, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu oraz zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. 

5.Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty pojazd do czasu sprawdzenia go przez wynajmującego podczas zwrotu pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osoba upoważniona do kierowania pojazdem odpowiada za pojazd tak samo jak Najemca. 

6.Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty pojazd do czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osoba upoważniona do kierowania pojazdem odpowiada za pojazd tak samo jak Najemca. 

 

§ 3  Rezerwacja i zapłata za wynajem 

1.Najemca może dokonać wstępnej rezerwacji poprzez:

 1. kontakt telefoniczny, 
 2. formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej, 
 3. bezpośrednią wizytę w siedzibie Wynajmującego.

2. Najemca otrzymuje potwierdzenie wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną bądź w formie
papierowej (w przypadku bezpośredniej wizyty w siedzibie Wynajmującego).

3.  Właściwa rezerwacja zostanie dokonana po podpisaniu Umowy najmu, przedłożenia wszystkich wymaganych umową lub regulaminem dokumentów oraz wpłacenia w ciągu trzech dni od daty jej zawarcia, części wynagrodzenia, stanowiącego ……. % całkowitego wynagrodzenia za najem. Płatności można dokonać gotówką bądź przelewem na
wskazane przez Wynajmującego konto bankowe.

4. Wpłata ww. kwoty powoduje skutek iż uznaje się że doszło do zawarcia umowy najmu oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Strony.

5. Na ….. dni przed odbiorem pojazdu, Najemca wpłaca 100% kwoty ustalonego łącznego wynagrodzenia za najem. W przypadku braku wpłaty całości wynagrodzenia za najem w ustalonym terminie, Wynajmujący uznaje, że Najemca zrezygnował z wykonania umowy, a dotychczas wpłacona kwota tytułem częściowego wynagrodzenia za najem nie podlega zwrotowi Najemcy. 

6. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu  wskazanej w protokole przekazania, w zależności od tego, która data jest datą
wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej.

7. W wypadku, jeśli Wynajmujący po zawarciu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku gdy Najemca odstąpi od umowy najmu, po wpłacie całości lub części  wynagrodzenia za wynajem, Wynajmującemu przysługuje prawo do
zatrzymania:
      a)  50% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie dłuższym niż       

            30 dni od daty rozpoczęcia okresu Najmu,


  b)  100% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 30
        dni od daty rozpoczęcia okresu Najmu.

 


§4 Kaucja zwrotna
1. Najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję zwrotną, na zabezpieczenie wszelkich roszczeń i należności przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy najmu, jak również opłat i kar należnych od Najemcy, a wskazanych w Umowie najmu i Regulaminie w wysokości nie mniejszej niż ….. zł, najpóźniej na …… dni przed odbiorem pojazdu. 

2. W przypadku braku ww. wskazanych zobowiązań kaucja podlega zwrotowi na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty zwrotu pojazdu oraz podpisania protokołu odbioru.

3. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty zwrotu pojazdu, zostaną wykryte usterki spowodowane przez
Najemcę, a nie uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym z powodu niedopatrzenia bądź zatajenia, Wynajmujący po udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji Najemcy ma prawo do pomniejszenia wypłaconej kaucji o koszt naprawy ustalonych usterek.
4. Wynajmującemu przysługuje prawo zatrzymania całości bądź części kaucji na skutek
nieprzestrzegania lub naruszenia przez Najemcę warunków przedstawionych w niniejszym
Regulaminie na poczet likwidacji powstałych szkód oraz kar umownych, na co Najemca wyraża zgodę. 

 

§ 5 Obowiązki najemcy i zasady użytkowania pojazdu

1. Najemca otrzymuje pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację oraz czysty i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania, wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz wyposażeniem. Pojazd jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.
2.  Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do używania przedmiotu najmu w sposób określony w Umowie, oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu pojazdu, a ponadto zobowiązują się m.in. do:

 1. zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą poprzez m.in. zamykanie pojazdu i zabezpieczenia poza nim dokumentów pojazdu, kluczyków i pilota przy wyjściu z pojazdu. Ewentualna kradzież, zgubienie bądź zniszczenie dokumentów lub kluczy itp. skutkuje obowiązkiem zapłaty w całości przez Najemcę, wszelkich kosztów związanych z ich odtworzeniem oraz kar umownych przewidzianych w regulaminie,
 2. wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli pojazdu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie m.in. oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
 3. stosowania właściwego paliwa zgodnie z informacją przy wlewie paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym, 
 4. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Unii Europejskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);
 5. utrzymania pojazdu w czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy w stanie czystym, 
 6. nieprzekraczania prędkości ……..km/h oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, zwłaszcza przy tunelach, mostach,
  przepustach itp., ze względu na wysokość i uwarunkowania pojazdu, 
 7. nie holowania innych pojazdów, nie przekraczania dopuszczalnej ładowności, 
 8. współpracy Ubezpieczycielem Wynajmującego. 

3. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania innych używek w tym wszelkich środków psychoaktywnych.

4. Pojazd nie może być wykorzystywany do podróży po bezdrożach bądź terenach górskich lub leśnych, do jazdy, po których pojazd nie jest technicznie przystosowany.

5. Pojazd może być wykorzystywany jedynie do celów rekreacyjno-turystycznych. Zabrania się wykorzystywania pojazdu do transportu towarów, wszelkich zwierząt, zwłok, materiałów niebezpiecznych chemicznie, biologicznie, radioaktywnych, łatwopalnych bądź nielegalnych oraz brania udziału pojazdem przez Najemcę jako uczestnik w imprezach samochodowych.

6. Pojazd jest wydawany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia
jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować pojazd do pełna, w przeciwnym razie Najemca zapłaci opłatę zgodnie z cennikiem. 

7. W czasie trwania umowy wszelkie koszty eksploatacyjne, związane z użytkowaniem Pojazdu w tym m.in. paliwo, płyny eksploatacyjne, przejazd płatnymi drogami, opłaty parkingowe, campingowe, pokrywa w całości Najemca. Najemca ponosi też wszelkie koszty związane z mandatami i innymi karami i zobowiązaniami powstałymi w czasie trwania umowy najmu oraz naprawy lub wymiany uszkodzonego ogumienia. 

8. Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży, tj. w szczególności określić czy będzie to teren RP czy kraje Unii Europejskiej. Ewentualną podróż pojazdem poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraje Unii Europejskiej należy wcześniej uzgodnić z Wynajmującym i uzyskać uprzednią zgodę pisemną, e-mail lub SMS – pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia tego obowiązku i braku zgody
Wynajmującego, Najemca ponosi w całości odpowiedzialność za szkody w pojeździe, powstałe na tej nie uzgodnionej trasie, a nadto zapłaci karę umowną. którą Wynajmujący ma prawo potrącić również z wpłaconej kaucji.  Pojazd posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia pojazdu w sposób nie uzgodniony z Wynajmującym.

9. Jeżeli Najemca korzysta z samochodu niezgodnie z umową, regulaminem lub jego przeznaczeniem, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania jego kradzieży lub przywłaszczenia, Wynajmujący może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
10. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale. 

11. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania                   w  każdym czasie sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy do których posiadania jest obowiązany na mocy umowy lub regulaminu, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
12. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu,  Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego oraz ich przewozu i transportu.

13.W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży, uszkodzenia pojazdu w wyniku
włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków Najemca zobowiązany
jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z Wynajmującym  oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede
wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji. 

14. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie
poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

15. W przypadku każdego uszkodzenia pojazdu, Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd w sposób, który uniemożliwia powiększenie rozmiaru szkody.
16. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji pojazdu bez wyraźnej zgody Wynajmującego, uzyskanej przed podjęciem naprawy bądź modyfikacji.

§6 Odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały z jego winy w trakcie trwania umowy, w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odstąpi od wypłaty odszkodowania lub wypłacone odszkodowanie nie pokryje całości szkody. Odpowiedzialność Najemcy (za wyjątkiem obowiązku zapłaty kar umownych) jest pomniejszona o kwoty wypłacone przez Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

2. W przypadku, gdy usterka, awaria, kolizja bądź wypadek drogowy, w którym udział brał pojazd nastąpiły z winy Najemcy, Najemca pokrywa w całości wszelkie koszty, które są związane z usunięciem skutków zaistniałego zdarzenia. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z używaniem pojazdu, chyba że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.

3. Jeżeli Najemca nie będzie mógł kontynuować podróży wskutek, rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Najemcy, kolizji bądź innych uszkodzeń, które nastąpiły z wyłącznej winy Najemcy, Najemcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za najem za okres do zakończenia umowy. W pozostałych przypadkach, Najemcy przysługuje zwrot wynagrodzenia, proporcjonalnie do niewykorzystanej części w terminie do 7 dni od dnia zwrotu pojazdu.

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za pojazd, w przypadku kradzieży spowodowanej zachowaniem Najemcy oraz za zaginięcie kluczy, pilota lub dokumentów pojazdu, na zasadach wskazanych w regulaminie.

5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które nastąpiły wskutek naruszenia
przepisów drogowych lub też powstały w wyniku lekkomyślności, niedbalstwa bądź dewastacji. Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu w tym osoby korzystające z pojazdu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe w czasie trwania Umowy, nawet jeżeli nie powstały bezpośrednio z winy Najemcy takimi jak przykładowo  uszkodzenie opony, pęknięcie szyby powstałe od uderzenia czy uszkodzenia zawieszenia spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków drogowych. W razie wystąpienia powyższych uszkodzeń Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną, za każde z uszkodzeń pojazdu. Wynajmujący może dochodzić ponadto dalszego wyrównania szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie w pojeździe, które powstały w wyniku zaniedbań Wynajmującego. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pojazdu, które wynika z jego normalnej eksploatacji.
7. W przypadku napraw pojazdu wskutek okoliczności obciążających Wynajmującego, a
wynikających z normalnej eksploatacji Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy koszty napraw tylko za okazaniem faktury bądź rachunku wystawionego na Wynajmującego, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Wynajmującego o konieczności dokonania napraw i akceptacji przez Wynajmującego kosztów napraw. W przypadku braku akceptacji przez Wynajmującego, danej naprawy oraz braku dokumentów rozliczeniowych potwierdzających koszty tych napraw, pokrywa w całości Najemca.
8. Jeżeli awarii bądź uszkodzenie pojazdu spowodowane normalną eksploatacją nie da się usunąć w krótkim czasie, wobec czego dalsze kontynuowanie jazdy nie będzie możliwe, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy niewykorzystaną część wynagrodzenia za wynajęcie pojazdu za pełne doby pozostałe do końca trwania umowy. Najemca zobowiązuje się do skorzystania z pojazdu zastępczego w ramach posiadanej ochrony ubezpieczeniowej przez Wynajmującego (Asistance) i przedstawienia ewentualnych kosztów z tym związanych do rozliczenia z ubezpieczycielem Wynajmującego.

§7 Odpowiedzialność Wynajmującego

1.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii  lub uszkodzenia pojazdu w wypadku jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

2. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny,
Wynajmujący zapewni Najemcy pojazd zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego pojazd  lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego pojazdu potrwa  dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza wynagrodzenia  za najem. 

3. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w przypadku unieruchomienia pojazdu poza
granicami RP, chyba, że Wynajmujący wyraził pisemną zgodę pod rygorem nieważności na takie udostępnienie. 

4. Udostępnienie pojazdu zastępczego, o którym mowa powyższej nie nastąpi w razie gdy unieruchomienie pojazdu nastąpiło z winy Najemcy. 

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę – zniszczenie rzeczy ruchomych
znajdujących się w pojeździe, będących w posiadaniu Najemcy i osób z nim podróżujących. 

 

§8 Wydanie oraz zwrot Pojazdu

1. Odbioru pojazdu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru pojazdu Najemca  ma obowiązek posiadać:


  a) ważny dowód osobisty, a w sytuacji, gdy Najemca jest obcokrajowcem – ważny paszport,
  b) ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.

2. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów przewidzianych w niniejszym regulaminie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku wynagrodzenie stanowiące łączną wartość wynajmu nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Najemcy wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających łączną wartość wynajmu.

3. W razie niedokonania przez Najemcę odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty i godziny odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. W takim przypadku wynagrodzenie stanowiące łączną wartość wynajmu nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do niezwłocznego zwrotu Najemcy wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających łączną wartość wynajmu.
4. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy. 

5. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w określonym w umowie terminie i nie ma możliwości przedłużenia Umowy bez zgody Wynajmującego. Zgoda Wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie i potwierdzona SMS. Przekroczenie terminu zwrotu pojazdu, skutkuje naliczeniem kary umownej. Pojazd ma zostać zwrócony wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niespełnienia tego warunku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami uzupełnienia paliwa oraz karą umowną wskazaną w Regulaminie.

6.W przypadku braku kontaktu z Wynajmującym ze strony Najemcy w ciągu 24 godzin od terminu ustalenia zwrotu pojazdu, Wynajmujący ma prawo poinformować organa ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia pojazdu, co w konsekwencji wystąpienia takiej sytuacji skutkuje przepadkiem całej kaucji, nałożeniem kary umownej                  i dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

 

§ 9 Procedura reklamacji
 

1. Reklamacje należy kierować na e-mail: reklamacje@vvv.pl lub adres: ul. Stawowa 3, 46-100 Namysłów.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez Wynajmującego.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany w formie, w jakiej wpłynęła reklamacja.


§10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie bądź Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązujące w obrocie konsumenckim.
2. W celu rozpoznawania sporów, które mogą wynikać w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy bądź przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą
niebędącym konsumentem, odpowiedni jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

§ 11 Zasady przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych Najemców oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest firma Elektryk Jerzy Stajszczyk Spółka Komandytowa z siedzibą w Namysłowie 46-100, ul. Stawowa 3, NIP: 7521450436, KRS: 0000411578, Regon: 161450416 (dalej zwana Wynajmującym).

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.

3. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować pisemnie na adres Stawowa 3, 46-100 Namysłów lub pod nr tel. +48663933577 oraz adresem e-mail rodo@vvv.pl.
4. Dane osobowe Najemców oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem:
a) imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy, kraj prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Najemca jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych
umów,
b) nr PESEL Najemcy, a w przypadku Najemców prowadzących działalność gospodarczą
numer NIP - będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Najemcy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A., a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:
a) dochodzeniu zapłaty wszelkich należności z tytułu zawartej umowy najmu, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia;
b) zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę – w tym weryfikacja przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium państw wskazanych w umowie i regulaminie, a w ww. przypadkach przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 5 lat od zwrotu przez Najemcę wynajętego pojazdu, a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.
6. Najemcy oraz osobie uprawnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do administratora danych. 

7. Najemcy oraz osobie uprawnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Najemcy lub osoby uprawnionej do kierowania pojazdem jest wyrażona zgoda, Najemca jak i osoba uprawniona do kierowania pojazdem może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z administratorem. 

9. Dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być udostępnione
Biuru Informacji Gospodarczej S.A., ubezpieczycielom pojazdów oraz podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usługi wynajmu pojazdu, w szczególności świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi assistance, wszelkich napraw.

10. Dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być udostępniane podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks
wykroczeń i innych. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wynajmujący zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby, Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu w/w opłaty.

11. Jeśli usuniesz Twoje konto w Witrynie vvv.pl - Twoje konto zostanie usunięte przez firmę Elektryk Jerzy Stajszczyk Spółka Komandytowa do 365 dni od ostatniego zamówienia.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu -  CENNIK OPŁAT I KAR UMOWNYCH 

 

Holowanie innych samochodów wynajętym  pojazdem/przekraczanie dopuszczalnej ładowności 

5000 PLN 

Uszkodzenie pojazdu o którym mowa w § 6 regulaminu  - za  każdy stwierdzony przypadek

2000 PLN 

Kara umowna za niezwrócenie samochodu w wyznaczonym  terminie – za każdą rozpoczętą godzinę

100  PLN 

Bezumowne korzystanie z pojazdu po terminie zwrotu, wg  stawki dobowej, za każdą rozpoczętą godzinę

300 %

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby  kierującej samochodem

10000 PLN

Zatankowanie do samochodu niewłaściwego paliwa 

5000 PLN

Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez  zgody Wynajmującego

10000 PLN

Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony  kilometr

1 PLN 

Zwrot brudnego samochodu

500 PLN

Zwrot samochodu z niepełnym bakiem – obsługa i koszt paliwa

300 PLN + koszt paliwa

Zwrot samochodu z niepełnym bakiem – minimalny koszt  uzupełnienia paliwa

150 PLN

Palenie tytoniu w samochodzie

5000 PLN

Nadmierne zużycie opon, powyżej 1 mm miesięcznie

5000 PLN

Używanie pojazdu w sposób to tego nie przeznaczony 

10000 PLN

Przekazania pojazdu osobie nieuprawionej – za każdy  stwierdzony przypadek 

2000 PLN

Utrata jakiegokolwiek dokumentu  pojazdu

2000 PLN 

Utrata kluczyków lub pilota do pojazdu 

5000 PLN 

Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, kamizelki  odblaskowej

200 PLN za szt. 

Transport pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego w okolicznościach obciążających Najemcę za każdy
km liczone w jedną stronę

10 PLN

Zwrot pojazdu z nietrwałymi plamami na siedzeniach,  tapicerce, w bagażniku i w innych miejscach pojazdu 

2000 PLN

Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem

2000 PLN

Uszkodzenie felgi

3000 PLN

Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu  wykorzystania pojazdu- za każdy stwierdzony przypadek 

1500 PLN 

Brak wyposażenia pojazdu, opłata plus koszt uzupełnienia w  Autoryzowanej Stacji Obsługi 

5000 PLN 

Szkoda całkowita, rozliczana w ciężar polisy Auto Casco

10000 PLN

Kradzież pojazdu rozliczana w ciężar polisy Auto Casco

10000 PLN

Szkody częściowe objęte polisą Auto Casco za każdy przypadek 

5000 PLN

Szkody częściowe nieobjęte polisą Auto Casco za każdy przypadek

5000 PLN

Wyjazd za granicę bez zezwolenia Wynajmującego

10000 PLN 

 

Podane w Regulaminie ceny są w wartościach brutto. Ceny uwzględniają podatek VAT 23%.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.